09 NY/NJ吉他爱好者

1.【找曲谱+教学】
点击菜单栏:【谱库】
【免费吉他谱库】https://mp.weixin.qq.com/s/oguj5AOmGfFlQtdf_NfJRA

2.【零基础入门新手课程+弹琴必备技巧课程】
持续更新中https://mp.weixin.qq.com/s/4neKSySm6LL0tc4BDzPQ0w

3.【书籍配套教学】
点击菜单栏:【书籍教学】
https://mp.weixin.qq.com/s/Q7xi84qjtYoEumB6j-0vJw

4.【购买吉他、吉他书籍】
官方唯一淘宝店:酷音小伟”

5.【教学视频平台】
哔哩哔哩/优酷/腾讯 搜索:“酷音小伟吉他教学”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Malcare WordPress Security